top of page

C O M M E R C I A L

ZÁLI /makeup & hair / ph: Jani Ugrin

MIA LUNA /makeup & hair / ph: Rok Mlinar

GAP /makeup & hair / ph: Rok Vrečer

I, help me SHORT FILM / makeup & hair / ph: Kristijan Švab